لطفا منتظر باشید ...

اموزش دستگاه های آوازی درمداحی

آموزش دستگاه چهارگاه وماهوردرمداحی

آموزش شعرمرثیه درآواز دشتی

آموزش آوازدشتی باپرسش هنرجویان

آموزش ردیفهای آوازی چرابایددستگاه یادبگیریم

آموزش دستگاههای آوازی درمداحی

آموزش تحریرهای اوازی(قسمت اول)

آموزش مداحی_گوشه های کاربردی مداحی

© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir