لطفا منتظر باشید ...

آموزش مداحی_گوشه های کاربردی مداحی

استادسیدصالح حسینی گوشه های کاربردی مناسب مداحی وروضه رادراختیارشماقراردادند

گوشه های کاربردی دیلمان،شیرازی،چوپانی،آواز دشتی بانوای استادسیدصالح حسینی

گوشه های کاربردی همانطورکه ازاسمش پیداست هریک کاربردهایی درمداحی دارنداین گوشه هامستقل هستندومعمولا گوشه های کاربردی آوازدشتی بروزن دوبیتی استفاده واجرامیشوند اما این گوشه های دیلمان،شیرازی،وچوپانی،بسبارمناسب روضه هستندبخصوص در ابتدا ومقدمه روضه وانتهای روضه یعنی زمانی که گره مرثیه یااوج مصیبت خوانده شده ویا حتی دراوج مصیبت هم میتوان از این گوشه های پرکاربرد استفاده کرد

نشرویاارسال وکپی هریک از صوتهای این گوشه ها شرعا حرام میباشدوهرشخص میتواندتنها برای خود دانلود واستفاده کند
مجموعه آموزش مداحی مداح وب
www.madahweb.com

گوشه های دیلمان،چوپانی وشیرازی رابادقت بشنوید:نام : لیلا
ایمیل » Leila.hosseini1230@gmail.com

کاربردی
© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir