لطفا منتظر باشید ...

آموزش مجلس داری ومخاطب شناسی

اموزش صوتی شروع کردن ومقدمات مجلس درمداحی

تفاوتها ومشکلات مجلس داری(خاص وعام)

جزییات وکلیات علم مداحی درکلاس آموزش مداحی شهرکرد

مجلس داری عام وخاص اجرای روضه شعروسینه زنی(قسمت دوم)

مجلس داری هیات های خاص(قسمت سوم)

آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت1)

آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت2)

آموزش مداحی زمزمه خوانی 2

© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir