لطفا منتظر باشید ...

آموزش تحریرهای اوازی(قسمت اول)

آموزش تحریرهای آوازی که مناسب مداحان طراحی شده

آموزش تحریرهای آوازی طراحی شده مناسب مداحان
مجموعه آموزش مداحی مداح وب زیرنظر استادسیدصالح حسینی هشت تمرین مختلف تحریرچهچه آوازی مناسب مداحان طراحی کرده است تا مداحان بااین تمارین بتوانندحنجره خودراصیغل دهند وبه راحتی ازپس تحریرهای سخت بربیایند،این تمارین برای ادای تحریرهای بالحن دشتی بسیار مهم است وحتی میتواند جدای از کمک کردن شما دراین مورد لحن یارویه ای زیبا به شما درایجادخلاقیت درمداحی بدهد،ازکذشته مداحان قدیمی بااواز ولحن آواز آشنابودندوهریک تحریرهای آوازی رابه نوعی درمداحی استفاده کردند البته بصورت غلیظ وآوازی تحریرهارا چهچه وار درمداحی ادانمی کردند اما هریک یک روشی درادای این تحریرها به کار گرفتندو باعث شد که اجرای آنها خاص تر ومتعلق به خودشان باشد،اما جدای ازاین مسئله تحریرهابه قدرت حنجره وانعطاف حنجره بسیارکمک میکند استادسیدصالح حسینی این تحریرهای مناسب مداحان طراحی کرده ورایگان دراختیارشما کذاشته اند
درقسمت اول تنها چهار تمرین به اضافه توضیحاتی دراختیارشما قراردادند وان شاالله به زودی درقسمت دوم مابقی تحریرهادراختیارشما عزیزان قرارمیگیردعزیزان توجه داشته باشندنشرویاکپی هریک ازاین تحریرها شرعا حرام بوده وفقط ازطریق سایت میتوانیدازاین تمارین استفاده ویابرای خود دانلود کنیداما نشروارسال برای دیگران حرام میباشد

صوتهای زیررابادقت بشنوید:

بخش اول توضیحات تمارین آوازی:

2_ادامه توضیحات همراه بامثال:

تمارین به ترتیب ازتمرین اول تاچهارم:


 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir