سوال از استاد

لطفا منتظر باشید ...

فهرست مطالب براساس کلید واژه :

مشاوره مداحی_آیانمی دانیداستعدادمداحی داریدیانه!!

اجرای هنرجو(مناجات خوانی)

مقاله آموزش صداسازی

مقاله سینه زنی ومولودی خوانی

مقاله آموزشی دستگاه های آوازی درمداحی

مقاله آموزشی شعرخوانی وشعرشناسی در مداحی

آموزش شعرخوانی

نکته های فاخرمناجاتی

آموزش دستگاه چهارگاه وماهوردرمداحی

چرابرخی مداحان صدای خودراخشن میکنند؟؟

آموزش نحوه ادای تحریرهادرمداحی

گزارش تصویری کلاس مداحی شهرری

آموزش آوازدشتی باپرسش هنرجویان

گزارش تصویری کلاس مداحی شهرکرد

تناسب محتوادرشعرخونی-آموزش صوتی مداحی

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  » 
© 2021 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir