چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

فهرست مطالب براساس کلید واژه :

آموزش دستگاه چهارگاه وماهوردرمداحی

آموزش شعرمرثیه درآواز دشتی

چرابرخی مداحان صدای خودراخشن میکنند؟؟

آموزش نحوه ادای تحریرهادرمداحی

گزارش تصویری کلاس مداحی شهرری

آموزش آوازدشتی باپرسش هنرجویان

گزارش تصویری کلاس مداحی شهرکرد

تناسب محتوادرشعرخونی-آموزش صوتی مداحی

اموزش صوتی شروع کردن ومقدمات مجلس درمداحی

فیلم آموزش مداحی-شکل وحالت دهان دراجرای مداحی باید چگونه باشد

تفاوتها ومشکلات مجلس داری(خاص وعام)

اجرای روضه اوج مصیبت درکلاس مداحی استادسیدصالح حسینی

جزییات وکلیات علم مداحی درکلاس آموزش مداحی شهرکرد

مجلس داری عام وخاص اجرای روضه شعروسینه زنی(قسمت دوم)

© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir