لطفا منتظر باشید ...

فهرست مطالب براساس کلید واژه :

مشاوره مداحی_آیاسردرگم هستیدکه مداحی راازکجاوچگونه شروع کنید!!

مشاوره مداحی_آیانمی دانیداستعدادمداحی داریدیانه!!

آموزش تحریر سه گوشه دستگاه آوازی

آموزش سینه زنی زمینه ازصفرتاصد

اجرای هنرجو(مناجات خوانی)

مقاله آموزش صداسازی

مقاله سینه زنی ومولودی خوانی

مقاله آموزشی دستگاه های آوازی درمداحی

مقاله آموزشی شعرخوانی وشعرشناسی در مداحی

آموزش شعرخوانی

نکته های فاخرمناجاتی

آموزش دستگاه چهارگاه وماهوردرمداحی

آموزش شعرمرثیه درآواز دشتی

چرابرخی مداحان صدای خودراخشن میکنند؟؟

آموزش نحوه ادای تحریرهادرمداحی

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  » 
© 2023 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir