چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مدح ابالفضل(ع)هیأت علی اکبرهفشجان
بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ابالفضل(ع)هیأت علی اکبرهفشجان
بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


شورعلی علی ولادت امام حسین هیت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

شورعلی علی ولادت امام حسین هیت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مولودی ولادت امام حسین(ع) هیأت علی اکبرهفشجان،بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مولودی ولادت امام حسین(ع) هیأت علی اکبرهفشجان،بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


ذکر شور امیرالمومنین،توسط سیدصالح حسینی اجراسالهای پیش ...
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

ذکر شور امیرالمومنین،توسط سیدصالح حسینی اجراسالهای پیش ...
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینیاختتامیه مجموعه آموزشی فکورباحضورجمعی ازاساتیدکشوراستادسازگاراستادحسینی و...
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

اختتامیه مجموعه آموزشی فکورباحضورجمعی ازاساتیدکشوراستادسازگاراستادحسینی و...
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینیاجرای ردیف کامل آواز دشتی،درآمد،اول ودوم،بیات راجع وعشاق..
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

اجرای ردیف کامل آواز دشتی،درآمد،اول ودوم،بیات راجع وعشاق..
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


شور اما‌م حسین،بانوای سیدصالح حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

شور اما‌م حسین،بانوای سیدصالح حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


فایل صوتی قدیمی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بانوای سیدصالح حسینی
#نولستاژی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی

فایل صوتی قدیمی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بانوای سیدصالح حسینی
#نولستاژی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


نکته های فاخرمناجاتی

کلاس آموزش مداحی شهرری

نکته های فاخرمناجات خوانی(تصویری)
کلیپ کلاس آموزش مداحی شهرری (استادسیدصالح حسینی)

ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻣﻮﺭﺥ:69/01/8
ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺧﻮﺍﻧﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍﻭﻝ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﺍﺟﺮﺍ
ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻭﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ
ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﺳﻮﻡ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻻﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﺣﺪﺩﺭﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮﺩ؟؟
ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﭼﻬﺎﺭﻡ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯﺍﻟﮕﻮﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ؟؟
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺯ ﺟﻮﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﺩﻭﯾﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻻﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ،ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪﭘﺮﺩﻩ ﺑﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ،ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﻈﺮﺷﻤﺎﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮﺩ؟؟ﺩﺭﮐﻠﯿﭗ ﺯﯾﺮﺑﺎﻣﺜﺎﻝ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺑﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻭﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﯾﺰﺷﺪﮐﻪ ﺩﺭﮐﻠﯿﭗ ﺯﯾﺮﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻠﯿﭗ ﺯﯾﺮﺭﺍﺑﺎﺩﻗﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

اشتراک در شبکه اجتماعی »

کلید واژه ها
© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir