لطفا منتظر باشید ...

آموزش مداحی تناسب محتوا درمداحی

تناسب محتوا دراجرای مداحی

تناسب محتوادرمداحی (مهم)

دراین آموزش استادسیدصالح حسینی به آموزش تناسب محتوادرمداحی میپردازند،این آموزش ازاهمیت خاصی برخورداراست شمابعنوان مداح بایدبدانید،محتوارابشناسیدوباتوجه به محتوا ،آهنگ انتخاب کنید،تاچه اندازه تحریربزنید،چقدرازلحن حماسه ویاعاطفه استفاده کنید
سایت آموزش مداحی مداح وب
www.madahweb.com

لطفابادقت ببینید:
 


© 2023 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir