لطفا منتظر باشید ...

ثبت نام کلاس حضوری خصوصی

قیمت : 2 تومان

قیمت با تخفیف ویژه : 0 تومان
تخفبف وبژه برای شما
توجه.......     توجه ........
((ظرفیت این کلاس تکمیل است در حال حاضر هنرجو نمی پذیریم))

ثبت‌نام کلاس آموزش مداحی خصوصی حضوری درسطح ۲
 سطح کاملا حرفه ای و ویژه به همراه دوهدیه

واجدان شرایط:
مداحان بسیارخوب باانگیزه واستثنا مداح ‌متوسط یامبتدی باشرایط خاص

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

شرایط ورویه‌کلاس:
_مدت دوره‌ چهارجلسه یکماه هرهفته یک ساعت برای تهرانی ها
مدت دوره‌ چهارجلسه، هر دو الی سه هفته یک جلسه مدت دوره دوماه ونیم برای شهرستانی ها که از راه دور تشریف میارند

_ارائه هدیه درصورت شرکت در این دوره محصول صداسازی وسلفژ به ارزش۳۵هزارتومان
_ارائه هدیه درصورت شرکت در این دوره محصول آموزش مدح ومولودی به ارزش ۵۵هزارتومان

تدریس بصورت عملیاتی اجرای ضربدری
_تدریس باتوجه به نیاز والویتهای مداح
_تدریس تمامی مباحث‌مداحی باتمرین
_رفع اشکالات قبل از شروع هرمبحث
_رفع اشکالات پس ازتدریس عملی
_رفع اشکال‌پس ازانجام تمارین هنرحو
_رفع اشکال صوتهای جلسات هنرجو پس پایان ازدوره
_مشاوره وراهنمایی های استادبرای همیشه

_برنامه های گام به گام برای رشدهنرجو
_برنامه های آموزشی متنوع به دورازخستگی

توجه: شهریه کلاس موقع ثبت نام و قبل از شروع کلاس دریافت می شود

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com


توجه: این دوره تعداد جلسات آن چهار جلسه یک ساعته میباشد، درصورتی که هنرجوپس از یک یا دو جلسه شرکت درکلاس، دیگر به هر دلیل قصد ادامه کلاس را نداشت شهریه او به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد،ریرا برای چهار جلسه ثبت نام کرده ، ومتهد شده است،واین جز شرایط کلاس است


این‌ کلاس چه‌وجه متمایزی باسطح ۱ دارد؟؟
آیادراین‌کلاس میتوان به سطح کشوری رسید؟
مداحان باتجربه وخوب خوان چگونه به کلاس اعتمادکنند؟؟
سلام دوستان

مداحان عزیزمجموعه آموزش مداحی مداح‌وب زیرنظراستادکشوری سیدصالح حسینی مدرس مداحی تمام تلاش خودرا برای شماکه بدنبال هدف شایسته ای هستید به کار می‌بندد
این‌کلاس برای کسانی طراحی وبرنامه ریزی شده‌که دنبال هدف وموفقیت هستند،کسانی که ازاینکه رشدنمی کنندودرجا می زنندخسته شدند،کسانی که تادیروز درحداستان یاشهر،خودمی خواندندوتوانایی داشتنداماهدف دارنددرحدکشوررشدکنند،یاکسانی که اهداف بزرگتری درسردارند،موفقیت حق شماست،حرفه ای خواندن حق شماست،سالهاخوانده ایداما احساس می کنید،محرم امسالتان باسال دیگرازلحاظ فنی فرقی ندارد،اطرافی یانتان انتقادمی کنند،همه ی اینها دلیلش یک چیز است،آنهم اینکه دراین سالها هیچ وقت یادنگرفتیدکه بخوانید،بلکه فقط گوش کردید وخوانده ایدمیدانم منظورم راخوب متوجه نمیشود،شایدباخودبگوید،خوب فرقی نمی کندمن همان روضه ای که یاشعری که میردامادمیخواندرا باهمان آهنگ حتی زیباترمی خوانم،پس چرارشدحاصل نمی شود،جواب اینست،شمافقط گوش کرده ایدوخوانده اید،آیامیرداماد به شمامی گویدچگونه روضه میخوانم،فلان قسمت ازچه فنی استفاده کردم؟یا اسم فلان مضمون یاتکنیک رابه شمامی گوید؟ایابه شما می‌گوید اشتباه شما درچیست؟آیاگوش دادن،صرفابه شما علم مداحی می دهد؟خیرمثل آن می ماندکه یک شاگرد میخواهدبنا شود،خوب نگاه رودست استادش می کندوتاحدی یادمی گیرد،اما آیا می دانددرذهن اوستابنا چه می گذرد؟فوت وفن را می داند؟اصلامی داند اوستابنا چقدرعلم اینکاررادارد؟خیر،گوش دادن یاهمان تقلیدجز اولویت های مداح شدن است،ولی نه مداح عالی یاحرفه ای،پس ازدوره تقلیدبایدتک تک علوم مداحی رایادبگیرید،بعدمتوجه می‌شوید که هیچ نمی دانستید،واین سالها چقذرعمرخودراتلف کرده وانچه راکه درهیأت ها می خواندید،صرفا یک‌کارساده بوده،بله ذوق نکنیداستعدادراخداداده به شما کارخاصی نکرده اید،اما علم راخدا می گویدبرویددنبالش،شما خوب هستید،اما آیا عالی هستید؟به شمامی گویندچقدرخوب خواندی،ولی نمی گویند،محشر،عالی،بی نظیر،فوق العاده هستید،
دراین دوره قصدما این است این واژه ها را مال شماکنیم


شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

توصیه میکنم داستان مداحی زیرراگوش‌کنید:
حدوددوهفته پیش یکی از هنرجویان ازخرمشهر کانال‌مداح‌وب بامن تماس گرفتندبرای شرکت درکلاس خصوصی حضوری درسطح حرفه ای،این کلاس دریک دوره چهارماهه هرهفته دوساعت برگزار می‌شد
خوب این هنرجویک مداح درسطح متوسط وخوب بودیعنی روضه‌ مجلس داری سینه زنی‌ومولودی خوانی اش درحدمطلوب بود،ازایشان پرسیدم هدف شمابرای شرکت درکلاس چیست‌وقصدداریدبه‌کجابرسید،درحداستان یاکشور،یابرای دل خودتان،کدام مقصودشماست،ایشان گفتندهدفم این است‌که درمداحی رشدکنم چون میدانم نقص هایی دارم‌وازآن گذشته بصورت فنی‌وتخصصی مداحی نمی کنم،اولین جلسه را ازخرمشهربه تهران آمدندوپس ازتوضیحات اولیه ازایشان خواستم برایم شعربخواند،وبعدسینه زنی‌،خوب هدف اول هراستادی این است که نقص ها واشکالاتی که باعث جلوگیری رشدهنرجومی شودرابگیردتاباتوجه به آن تدریس کند،ایشان گفتندمن دراوج صدایم‌میگیرد وازشما می‌خواهم که طنین سررابه‌من یادبدهید،من هم تاجایی این طنین رابه ایشان یاددادم البته می‌دانستم که دواشکال بایددرنحوه خواندن ایشان رفع شودبعداطنین یادبگیردولی ازعمدقبول کردم تاخودش متوجه بشودکه اشکال چیست وآن رابپذیردچراکه اگر می‌گفتم طنین سرزوداست این درذهنش می ماندوفکرمی کرد،چون مشگلی سرراهش نیست بنده کوتاهی می کنم،کلاهنرجوها به یک سری نکاتی تاکیددارندکه حتما یادبگیرندبرای همین بایدازعمدتاجایی یادش بدهی تامتوجه بشوداشکالاتی جلوی راه ازطنین سرخواندن اواست،یاهرچیزدیگر،
بگذریم،ایشان درشعرخوانی مشگل اهنگ داشت و هراهنگی به ذهنش می آمدمی خواندواین یعنی عدم دانش وعدم رشد،تکلیف رادادم یک دستگاه رابه اویاددادم وتمرین دادم،ودیگراشکالاتی درشعرخوانی داشت که دراینجانمی گنجدبگویم فقط بیش از پنج مورداشکال درشعرخوانی مناجات اوبود،این یعنی درزمانی که هنوزتدریس نکردم،گاهی باید باتوجه به اشکالات تدریس کردوتمرین تجویزکرد،دربخش سینه زنی توضیحات تئوری راآموزش دادم‌وفرصت تدریس عملیاتی ورفع اشکال دراین‌موردنبود،دربخش صدای ایشان دواشکال وجودداشت یکی ازحجم زیادصدااستفاده می‌کردند که تمرین وتجویزدادم،دوم کلمات رادرست ادانمی کردندوهردوعادت شده بود،
خوب این‌جلسه گذشت تکالیف رادادم،ایشان هفته بعدکه جمعه گذشته بودآمدندبازازخرمشهربه تهران یعنی درجلسه دوم،ابتدا شعرکارکردیم وتکالیفی که خواسته بودم واشکالاتی که رفع کندرا دراجرایشان می‌خواستم شروع کردندبه خواندن،باورتان می شودهیچ یک را درست انجام ندادند،نه مکث ها نه کشش ها،نه تحریرها،تازه متوجه شدم یک اشکال دیگرایشان دراجرایشان دارندواینداشکال باعث می شدنتوانندجلوی اشکالات دیگررابگیرند،آن این بودکه دراجرا روی کلمات تحریرچرخشی استفاده می کنند،که دراصل بعدازکلمه بایداین تحریررااداکردانهم زمان مشخص اما ایشان عادت کرده بودند،نکته،هرچقدرجلسات کلاس بیشترمی شدیک سری اشکالات جدیدرومی شد،واین هنراستادرامی طلبدکه بداندمشگل چیست چه اشکالی سبب شدکه نتواندیکی ازاین تکالیف رادرست درشعرپیاده کند،خوب این اشکال راگفتم که نبایدتحریرچرخشی روی کلمات اداکنیدوباهم شروع به تمرین کردیم من می‌خواندم یادش می‌دادم و می‌گفتم بخوان حدود۱۵بارتکرارکردیم تادرست شد،بعدیکی یکی رفتم سراغ اشکالات قبلی وتکنیک هایی که جلسه قبل داده بودم ونتوانستنداجراکنند،فن کشش راشایذ۲۰بارکارکردیم تایادگرفت،ودیگراشکالات که سرتان رادردنمیاورم
خلاصه کنم،رفتیم سراغ سینه زنی ازاوخواستم یک شوربخواند،وگفتنداستادمن توی شوردراوج زودکم میارم،
وقتی خواندهمان حجم صداراگوشزدشدم باهم کارکردیم،اشکال دوم این بودکه کلمات رابدوناجورادامی کرد،حجم واجرای غلط کلمات رااداکریم
به اوج سبک سینه زنی رسیدیم شروع کردبه خواندن صدایش گرفت دقیق به اوگفتم که چطور حجم کم کندیازیادکندیاچطور دراوج طوری بخواندکه صدانگیرید،باورتان نمی شود،وقتی گفته ی من راعملی کردبدون آنکه صدایش بگیردآن اوج راخواند،بعدرفتیم سراغ اوج دیگری ازاین سبک که بایدنت بالاتری می خوانداینبارهم بدون گرفتگی اوج راخواندخودش هم باورش نمی شدمی گفت من هربارحتی پایین ترازاین پرده اوج این شوررامی خواندم صدایم می گرفت،به همین راحتی مشگل اوج خوانی اش واشکالات دیگرش رفع شد آنهم فقط درشعرمناجات که ابتدای کارهستیم وتداریس دیگرمناجات مانده وهم درسینه زنی که فقط اشکال گرفتم ودرسی ندادم دراین موردویاحتی تمرین،
بادوجلسه ایشان اشکالات بسیاری داشت دردومبحث کوتاه ،واینجا مشخص می شودکه اشکالات درمداحان موجب عدم رشدمی شود،شمامی خواهیدروضه علمی بخوانیدهرکارمی کنیدنمی شودچرا چون خودتان هم نمی دانیدیک سری اشکالات درروضه داریدوتاآنهاحل نشودقدمی روبه جلو ورشدنمی توان برداشت
«یک مداح بایدیک استادکاربلدداشته باشد»


شماره تماس جهت ثبتنام:
09366087589
09907578679
1


www.madahweb.com
 
نام : حیدر اللهوردیان
ایمیل » heydarallahverdian1366@gmail.com

سلام وقت بخیر بآبت آموزش مداحی
نام : محمودمنصوری
ایمیل » mahmodmansouri5@gmail.com

باسلام خدمت اساتیدبزرگوار.من ازشهرستان بروجردمزاحم میشم یه هیئتی رو۷/۸ساله اداره میکنم کامل ولی استادنداشتم که اصول کامل مداحی رویادم بده که بتونم خالصانه درخونه اهل بیت نوکری کنم حالا ازشماخواستارکمک به این حقیرهستم.میخوام مثل مداحان مشهورکامل یه جلسه ای رواداره کنم خداخیرتون بده.تشکر
نام : مجیدامرائی

س. شرایط سنی یا صدا خاصی داره
© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir