چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مدح ابالفضل(ع)هیأت علی اکبرهفشجان
بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ابالفضل(ع)هیأت علی اکبرهفشجان
بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


شورعلی علی ولادت امام حسین هیت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

شورعلی علی ولادت امام حسین هیت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


مولودی ولادت امام حسین(ع) هیأت علی اکبرهفشجان،بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مولودی ولادت امام حسین(ع) هیأت علی اکبرهفشجان،بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب


ذکر شور امیرالمومنین،توسط سیدصالح حسینی اجراسالهای پیش ...
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

ذکر شور امیرالمومنین،توسط سیدصالح حسینی اجراسالهای پیش ...
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینیاختتامیه مجموعه آموزشی فکورباحضورجمعی ازاساتیدکشوراستادسازگاراستادحسینی و...
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

اختتامیه مجموعه آموزشی فکورباحضورجمعی ازاساتیدکشوراستادسازگاراستادحسینی و...
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینیاجرای ردیف کامل آواز دشتی،درآمد،اول ودوم،بیات راجع وعشاق..
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

اجرای ردیف کامل آواز دشتی،درآمد،اول ودوم،بیات راجع وعشاق..
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


شور اما‌م حسین،بانوای سیدصالح حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی

شور اما‌م حسین،بانوای سیدصالح حسینی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


فایل صوتی قدیمی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بانوای سیدصالح حسینی
#نولستاژی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی

فایل صوتی قدیمی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بانوای سیدصالح حسینی
#نولستاژی
#آموزش_مداحی_مداح_وب
#مدرس_سید_صالح_حسینی


قیمت : 30000000 ریال

قیمت با تخفیف ویژه : 25000000 ریال

ثبتنام کلاس مداحی خصوصی حرفه ای سطح کشوری۲

تخفبف وبژه برای شما


ثبتنام‌ کلاس آموزش مداحی خصوصی حضوری درسطح ۲
 سطح کاملا حرفه ای و ویژه

واجدان شرایط:
مداحان بسیارخوب باانگیزه واستثناعا مداح ‌متوسط یامبتدی باشرایط خاص

شماره تماس جهت ثبتنام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

شرایط ورویه‌کلاس:
_مدت دوره‌چهارماه هرهفته دوساعت
مدت دوره‌چهارالی پنج ماه دوهفته یکبار هرجلسه ۳ساعت برای شهرستانی ها

تدریس بصورت عملیاتی اجرای ضربدری
_تدریس باتوجه به نیاز والویتهای مداح
_تدریس تمامی مباحث‌مداحی باتمرین
_رفع اشکالات قبل از شروع هرمبحث
_رفع اشکالات پس ازتدریس عملی
_رفع اشکال‌پس ازانجام تمارین هنرحو
_رفع اشکال صوتهای جلسات هنرجو پس پایان ازدوره
_حضوراستاددرجلسات مداحی هنرجو درصورت لزوم
_مشاوره وراهنمایی های استادبرای همیشه

_ارائه  رایگان محصول صداسازی‌وسلغژ
_ارائه‌ رایگان محصول دستگاه یامولودی
_برنامه های گام به گام برای رشدهنرجو
_برنامه های آموزشی متنوع به دورازخستگی

حق التدریس استاد:2 میلیون تومان برای دوره چهارماه
درصورت عدم پرداخت یکجا
دردوقسط میتوانید‌پرداخت‌کنید

شماره تماس جهت ثبتنام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

توجه درصورت انصراف وعدم شرکت هنرجودرکلاسها مبلغ دریافتی ازسوی هنرجو درهرزمان حتی نیم سلعت پس ازپراخت وثبتنام به هیچ عنوان به او برگردانده نخواهدشد،واین جز شروط ثبتنام این کلاس است

این‌ کلاس چه‌وجه متمایزی باسطح ۱ دارد؟؟
آیادراین‌کلاس میتوان به سطح کشوری رسید؟
مداحان باتجربه وخوب خوان چگونه به کلاس اعتمادکنند؟؟
سلام دوستان
بایدعرض کنم‌که سطح این‌کلاس بالاست‌وهنرجویانی میتوانندشرکت کنندکه‌جزدسته مداحان متوسط وخوب یاخیلی خوب هستندویااستثنا مداحان مبتدی که استعدادخوبی دارند،این دوره چهارماهه بدوراز فشردگی بوده والبته سخت وسنگین بایدتلاش کردالبته بسیارنتیجه ازهمان اوایل دوره برایتان لذت بخش خواهیدبود،

مداحان عزیزمجموعه آموزش مداحی مداح‌وب زیرنظراستادکشوری سیدصالح حسینی مدرس مداحی تمام تلاش خودرا برای شماکه بدنبال هدف شایسته ای هستیدبکارمیبندد
این‌کلاس برای کسانی طراحی وبرنامه ریزی شده‌که دنبال هدف وموفقیت هستند،کسانی که ازاینکه رشدنمی کنندودرجا میزنندخسته شدند،کسانی که تادیروز درحداستان یاشهر،خودمیخواندندوتوانایی داشتنداماهدف دارنددرحدکشوررشدکنند،یاکسانی که اهداف بزرگتری درسردارند،موفقیت حق شماست،حرفه ای خواندن حق شماست،سالهاخوانده ایداما احساس میکنید،محرم امسالتان باسال دیگرازلحاظ فنی فرقی ندارد،اطرافیانتان انتقادمیکنند،همه ی اینها دلیلش یک چیز است،آنهم اینکه دراین سالها هیچ وقت یادنگرفتیدکه بخوانید،بلکه فقط گوش کردید وخوانده ایدمیدانم منظورم راخوب متوجه میشود،شایدباخودبگوید،خوب فرقی نمی کندمن همان روضه ای که یاشعری که میردامادمیخواندرا باهمان آهنگ حتی زیباترمی خوانم،پس چرارشدحاصل نمیشود،جواب اینست،شمافقط گوش کرده ایدوخوانده اید،آیامیرداماد به شمامیگویدچگونه روضه میخوانم،فلان قسمت ازچه فنی استفاده کردم؟یا اسم فلان مضمون یاتکنیک رابه شمامیکوید؟ایابه شمامیگویداشتباه شما درچیست؟آیاگوش دادن،صرفابه شما علم مداحی میدهد؟خیرمثل آن می ماندکه یک شاگرد میخواهدبنا شود،خوب نگاه رودست استادش میکندوتاحدی یادمیگیرد،اما آیا میدانددرذهن اوستابنا چه میگذرد؟فوت وفن را میداند؟اصلامیداند اوستابنا چقدرعلم اینکاررادارد؟خیر،گوش دادن یاهمان تقلیدجز اولویت های مداح شدن است،ولی نه مداح عالی یاحرفه ای،پس ازدوره تقلیدبایدتک تک علوم مداحی رایادبگیرید،بعدمتوجه میشودکه هیچ نمی دانستید،واین سالها چقذرعمرخودراتلف کرده وانچه راکه درهیأت ها میخواندید،صرفا یک‌کارساده بوده،بله ذوق نکنیداستعدادراخداداده به شما کارخاصی نکرده اید،اما علم راخدا میگویدبرویددنبالش،شما خوب هستید،اما آیا عالی هستید؟به شمامیگویندچقدرخوب خواندی،ولی نمی گویند،محشر،عالی،بی نظیر،فوق العاده هستید،
دراین دوره قصدما این است این واژه ها را مال شماکنیم


شماره تماس جهت ثبتنام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

توصیه میکنم داستان مداحی زیرراگوش‌کنید:
حدوددوهفته پیش یکی از هنرجویان ازخرمشهر کانال‌مداح‌وب بامن تماس گرفتندبرای شرکت درکلاس خصوصی حضوری درسطح حرفه ای،این کلاس دریک دوره چهارماهه هرهفته دوساعت برگزارمیشد
خوب این هنرجویک مداح درسطح متوسط وخوب بودیعنی روضه‌ مجلس داری سینه زنی‌ومولودی خوانیش درحدمطلوب بود،ازایشان پرسیدم هدف شمابرای شرکت درکلاس چیست‌وقصدداریدبه‌کجابرسید،درحداستان یاکشور،یابرای دل خودتان،کدام مقصودشماست،ایشان گفتندهدفم این است‌که درمداحی رشدکنم چون میدانم نقص هایی دارم‌وازآن گذشته بصورت فنی‌وتخصصی مداحی نمی کنم،اولین جلسه را ازخرمشهربه تهران آمدندوپس ازتوضیحات اولیه ازایشان خواستم برایم شعربخواند،وبعدسینه زنی‌،خوب هدف اول هراستادی این است که نقص ها واشکالاتی که باعث جلوگیری رشدهنرجومیشودرابگیردتاباتوجه به آن تدریس کند،ایشان گفتندمن دراوج صدایم‌میگیرد وازشما میخواهم که طنین سررابه‌من یادبدهید،من هم تاجایی این طنین رابه ایشان یاددادم البته میدانستم که دواشکال بایددرنحوه خواندن ایشان رفع شودبعداطنین یادبگیردولی ازعمدقبول کردم تاخودش متوجه بشودکه اشکال چیست وآن رابپذیردچراکه اگرمیگفتم طنین سرزوداست این درذهنش می ماندوفکرمیکرد،چون مشگلی سرراهش نیست بنده کوتاهی میکنم،کلاهنرجوها به یک سری نکاتی تاکیددارندکه حتما یادبگیرندبرای همین بایدازعمدتاجایی یادش بدهی تامتوجه بشوداشکالاتی جلوی راه ازطنین سرخواندن اواست،یاهرچیزدیگر،
بگذریم،ایشان درشعرخوانی مشگل اهنگ داشت و هراهنگی به ذهنش می آمدمیخواندواین یعنی عدم دانش وعدم رشد،تکلیف رادادم یک دستگاه رابه اویاددادم وتمرین دادم،ودیگراشکالاتی درشعرخوانی داشت که دراینجانمی گنجدبگویم فقط بیش از پنج مورداشکال درشعرخوانی مناجات اوبود،این یعنی درزمانی که هنوزتدریس نکردم،گاهی باید باتوجه به اشکالات تدریس کردوتم ین تجویزکرد،دربخش سینه زنی توضیحات تئوری راآموزش دادم‌وفرصت تدریس عملیاتی ورفع اشکال دراین‌موردنبود،دربخش صدای ایشان دواشکال وجودداشت یکی ازحجم زیادصدااستفاده میکردندکه تمرین وتجویزدادم،دوم کلمات رادرست ادانمی کردندوهردوعادت شده بود،
خوب این‌جلسه گذشت تکالیف رادادم،ایشان هفته بعدکه جمعه گذشته بودآمدندبازازخرمشهربه تهران یعنی درجلسه دوم،ابتدا شعرکارکردیم وتکالیفی که خواسته بودم واشکالاتی که رفع کندرا دراجرایشان میخواستم شروع کردندبه خواندن،باورتان میشودهیچ یک را درست انجام ندادند،نه مکث ها نه کشش ها،نه تحریرها،تازه متوجه شدم یک اشکال دیگرایشان دراجرایشان دارندواینداشکال باعث میشدنتوانندجلوی اشکالات دیگررابگیرند،آن این بودکه دراجرا روی کلمات تحریرچرخشی استفاده میکنند،که دراصل بعدازکلمه بایداین تحریررااداکردانهم زمان مشخص اما ایشان عادت کرده بودند،نکته،هرچقدرجلسات کلاس بیشترمیشودیک سری اشکالات جدیدرومیشود،واین هنراستادرامیطلبدکه بداندمشگل چیست چه اشکالی سبب شدکه نتواندیکی ازاین تکالیف رادرست درشعرپیاده کند،خوب این اشکال راگفتم که نبایدتحریرچرخشی روی کلمات اداکنیدوباهم شروع به تمرین کردیم من میخاندم یادش میدادم ومیگفتم بخوان حدود۱۵بارتکرارکردیم تادرست شد،بعدیکی یکی رفتم سراغ اشکالات قبلی وتکنیکنهایی که جلسه قبل داده بودم ونتوانستنداجراکنند،فن کشش راشایذ۲۰بارکارکردیم تایادگرفت،ودیگراشکالات که سرتان رادردنمیاورم
خلاصه کنم،رفتیم سراغ سینه زنی ازاوخواستم یک شوربخواند،وگفتنداستادمن توی شوردراوج زودکم میارم،
وقتی خواندهمان حجم صداراگوشزدشدم باهم کارکردیم،اشکال دوم این بودکه کلمات رابدوناجورادامیکرد،حجم واجرای غلط کلمات رااداکریم
به اوج سبک سینه زنی رسیدیم شروع کردبه خواندن صدایش گرفت دقیق به اوگفتم که چطور حجم کم کندیازیادکندیاچطور دراوج طوری بخواندکه صدانگیرید،باورتان نمی شود،وقتی گفته ی من راعملی کردبدون آنکه صدایش بگیردآن اوج راخواند،بعدرفتیم سراغ اوج دیگری ازاین سبک که بایدنت بالاتری میخوانداینبارهم بدون گرفتگی اوج راخواندخودش هم باورش نمیشدمیگفت من هربارحتی پایین ترازاین پرده اوج این شوررامیخواندم صدایم میگرفت،به همین راحتی مشگل اوج خوانی اش واشکالات دیگرش رفع شد آنهم فقط درشعرمناجات که ابتدای کارهستیم وتداریس دیگرمناجات مانده وهم درسینه زنی که فقط اشکال گرفتم ودرسی ندادم دراین موردویاحتی تمرین،
بادوجلسه ایشان اشکالات بسیاری داشت دردومبحث کوتاه ،واینجا مشخص میشودکه اشکالات درمداحان موجب عدم رشدمیشود،شمامیخواهیدروضه علمی بخوانیدهرکارمیکنیدنمیشودچرا چون خودتان هم نمی دانیدیک سری اشکالات درروضه داریدوتاآنهاحل نشودقدمی روبه جلو ورشدنمی توان برداشت
«یک مداح بایدیک استادکاربلدداشته باشد»


شماره تماس جهت ثبتنام:
09366087589
09907578679
1


www.madahweb.com
 
اشتراک در شبکه اجتماعی »
© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir