سوال از استاد

لطفا منتظر باشید ...

ثبت‌نام کلاس خصوصی حضوری سطح ۱به همراه هدیه

قیمت : 600,000 تومان

قیمت با تخفیف ویژه : 500,000 تومان
تخفیف وبژه برای شما
ثبت‌نام کلاس آموزش مداحی خصوصی حضوری
سطح (1) متوسطه نمیه حرفه ای وخیلی خوب_به همراه هدیه

واجدان شرایط:
مداحان متوسط وخوب ومبدتیانی
که توانایی رشددارندوبااستعدادند

شماره جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com
شرایط ورویه‌کلاس:
_مدت دوره‌ سه جلسه یک ماه هرهفته یک ساعت برای تهرانی ها
تدریس بصورت عملیاتی اجرای ضربدری
_تدریس باتوجه نقاط ضعف والویتها
_تدریس سینه زنی ،روضه،شعرها،صداسازی و...
_ارائه هدیه درصورت شرکت دراین دوره محصول صداسازی وسلفژ به ارزش ۰۳۵هزارتومان

_رفع اشکالات قبل از شروع هرمبحث
_رفع اشکالات پس ازتدریس عملی
_رفع اشکال‌پس ازانجام تمارین هنرحو
_رفع اشکال صوتهای جلسات هنرجو

_مشاوره وراهنمایی های استادبرای همیشه
_برنامه های گام به گام برای رشدهنرجو
_برنامه های آموزشی متنوع به دورازخستگی

توجه: شهریه کامل موقع ثبت نام وقبل از ورود به کلاس دریافت می شود

،
شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

توجه: این دوره تعداد جلسات آن سه جلسه می باشد، لذا در صورتی که هنرجو یک یا دو جلسه شرکت کند، و به هردلیل قصد ادامه شرکت در دو یایک جلسه باقی مانده را نداشت شهریه او به هیچ عنوان عودت داده نمی شود زیرا برای سه جلسه ثبت نام کرده است،و تعهد ثبت نام، طبق این شرایط است

این کلاس چقدرعلمی وتاچه اندازه عملی کارمیشود؟؟
من‌کلاس خصوصی زیادرفتم اما راضی نبودم
چگونه به روندنتیجه بخش کلاس اعتمادکنم؟؟

سلام دوستان
بایدعرض کنم‌که سطح این‌کلاس بسیارخوب است وهنرجویانی میتوانندشرکت کنندکه‌جزدسته مداحان متوسط ویامبتدیانی که جای رشد دارند ومداحان مبتدی که استعدادخوبی دارند،این دوره دوماه ونیم نه آن‌چنان فشرده است که به هنرجو فشاراورد ونه آن‌چنان راحت که هنرجو بی انگیزه شودوبخواهددست ازتلاش بردارد والبته این کلاس خصوصی سنگین است کلا کلاسهای خصوصی هنرجوبایدمصمم به یادگیری باشدوبایدتلاش کردالبته نتیجه ازهمان اوایل دوره برای تان لذت بخش خواهدبود،زیرا‌وقتی همان جلسه اول اشکالات شما فرض کنیددرسینه زنی ،یاشعرمصیبت یاهرجای دیگر گرفته شودمتوجه می شویدچقدربرای تان شیرین است مداح عزیزمجموعه آموزش مداحی مداح‌وب زیرنظراستادکشوری سیدصالح حسینی مدرس مداحی تمام تلاش خودرا برای شماکه به دنبال هدف شایسته ای هستید با می‌بندد
این‌کلاس برای کسانی طراحی وبرنامه ریزی شده‌که دنبال هدف وموفقیت هستند،کسانی که ازاینکه رشدنمی کنندودرجا می زنندخسته شدند،ومیخواهند درسطح بالایی درمداحی قراربگیرندبایددرآموختن علم طمع داشت وکسانی که طمع یادگیری دارند،هدفمندزندگی میکنندبرنامه دارند میخواهندفاطمیه امثال شان باسال دیگرپس ازکلاس یک سروگردن بالاترباشد،ویاآنهایی که مبتدی هستندومی داننداستعدادخوبی دارندوتوانایی مداح شدن رادارندپس درنگ نمی کنندوبه کلاس می آیندتا استادببینندوچندسال جلوترازمبتدیانی هستندکه هنوز ساده ترین روش اجرارانمی دانندیامشکل صدادارندیامشکلات دیگر،موفقیت حق شماست،حرفه ای خواندن حق شماست،سالهاخوانده ایداما احساس میکنید،محرم امسال تان باسال دیگرازلحاظ فنی فرقی ندارد،اطرافی یانتان انتقادمیکنند،همه ی اینها دلیلش یک چیز است،آنهم اینکه دراین سالها هیچ وقت یادنگرفتیدکه بخوانید،بلکه فقط گوش کردید وخوانده ایدمیدانم منظورم راخوب متوجه نمی شوید،شایدباخودبگوید،خوب فرقی نمی کندمن همان روضه ای که یاشعری که میردامادمیخواندرا باهمان آهنگ حتی زیباترمی خوانم،پس چرارشدحاصل نمی شود،جواب اینست،شمافقط گوش کرده ایدوخوانده اید،آیامیرداماد به شمامیگویدچگونه روضه میخوانم،فلان قسمت ازچه فنی استفاده کردم؟یا اسم فلان مضمون یاتکنیک رابه شمامی گوید؟ایابه شمامی گویداشتباه شما درچیست؟آیاگوش دادن،صرفابه شما علم مداحی میدهد؟خیرمثل آن می ماندکه یک شاگرد میخواهدبنا شود،خوب نگاه رودست استادش میکندوتاحدی یادمیگیرد،اما آیا میدانددرذهن اوستابنا چه میگذرد؟فوت وفن را می داند؟اصلامی داند اوستابنا چقدرعلم این کاررادارد؟خیر،گوش دادن یاهمان تقلیدجز اولویت های مداح شدن است،ولی نه مداح عالی یانمیه حرفه ای یابسیارخوب،پس ازدوره تقلیدبایدتک تک علوم مداحی رایادبگیرید،بعدمتوجه می شویدکه هیچ نمی دانستید،واین سالها چقذرعمرخودراتلف کرده وانچه راکه درهیأت ها می خواندید،صرفا یک‌کارساده بوده،بله ذوق نکنیداستعدادراخداداده به شما کارخاصی نکرده اید،اما علم راخدا می گویدبرویددنبالش،شما خوب هستید،اما آیا عالی هستید؟ یاکسی به شما گفته است رشدت خیلی بیشترشده چندوقت این واژه به گوشتان نخورده، فرقی نمی کندیاآن مبتدی که تصمیم دارد،دیگرحسرت مداح شدن دردلش نماند،یاهنگام دعاخوانی دیگربه او نگویند شماصدای بدی داری یابدمی خوانی،یاهنگامی که سینه زنی می خوانید،میکروفن راازشما نگیرند،یامستمع وقتی شما می خوانید،شل سینه نزند،نمی خواهد حسرت یک روضه سیدالشهدا درحدخوب به دلش بماند،اگرواقعا علاقه داشته باشیدچه مبتدی چه آن مداح درحدخوب ومتوسط،این رابدانیدکه میزان علاقه شما نسبت به اهل بیت علیهم السلام همان قدراست که تلاش میکنیدودنبال یادگیری هستید،خیلی ها پیش استادمی آیندوقسم‌میخورندکه من علاقه زیادی دارم اما وقتی می گویندبایدتلاش کنی استادببینیدکلاس برویدجامی زنند،به بهانه های مختلف درحالی که این میزان معرفت وعلاقه واقعی این شخص رابه اهل بیت علیهم السلام رانشان می دهد، مادراین دوره قصدداریم هم به شماانگیزه مداح خوب وتاحدحرفه ای شدن بدهیم،وهم برخی واژه هایی که درزندگی حسرت شان رامی خوریدرا مال شما وبه اسم شماکنیم

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com


 
1

توصیه میکنم داستان مداحی زیرراگوش‌کنید:

حدوددوهفته پیش یکی از هنرجویان ازخرمشهر کانال‌مداح‌وب بامن تماس گرفتندبرای شرکت درکلاس خصوصی حضوری درسطح حرفه ای،این کلاس دریک دوره چهارماهه هرهفته دوساعت برگزارمیشد
خوب این هنرجویک مداح درسطح متوسط وخوب بودیعنی روضه‌ مجلس داری سینه زنی‌ومولودی خوانیش درحدمطلوب بود،ازایشان پرسیدم هدف شمابرای شرکت درکلاس چیست‌وقصدداریدبه‌کجابرسید،درحداستان یاکشور،یابرای دل خودتان،کدام مقصودشماست،ایشان گفتندهدفم این است‌که درمداحی رشدکنم چون میدانم نقص هایی دارم‌وازآن گذشته بصورت فنی‌وتخصصی مداحی نمی کنم،اولین جلسه را ازخرمشهربه تهران آمدندوپس ازتوضیحات اولیه ازایشان خواستم برایم شعربخواند،وبعدسینه زنی‌،خوب هدف اول هراستادی این است که نقص ها واشکالاتی که باعث جلوگیری رشدهنرجومی شودرابگیردتاباتوجه به آن تدریس کند،ایشان گفتندمن دراوج صدایم می‌گیرد وازشما میخواهم که طنین سررابه‌من یادبدهید،من هم تاجایی این طنین رابه ایشان یاددادم البته میدانستم که دواشکال بایددرنحوه خواندن ایشان رفع شودبعداطنین یادبگیردولی ازعمدقبول کردم تاخودش متوجه بشودکه اشکال چیست وآن رابپذیردچراکه اگرمیگفتم طنین سرزوداست این درذهنش می ماندوفکرمی کرد،چون مشگلی سرراهش نیست بنده کوتاهی میکنم،کلاهنرجوها به یک سری نکاتی تاکیددارندکه حتما یادبگیرندبرای همین بایدازعمدتاجایی یادش بدهی تامتوجه بشوداشکالاتی جلوی راه ازطنین سرخواندن اواست،یاهرچیزدیگر،
بگذریم،ایشان درشعرخوانی مشگل اهنگ داشت و هراهنگی به ذهنش می آمدمیخواندواین یعنی عدم دانش وعدم رشد،تکلیف رادادم یک دستگاه رابه اویاددادم وتمرین دادم،ودیگراشکالاتی درشعرخوانی داشت که دراینجانمی گنجدبگویم فقط بیش از پنج مورداشکال درشعرخوانی مناجات اوبود،این یعنی درزمانی که هنوزتدریس نکردم،گاهی باید باتوجه به اشکالات تدریس کردوتمرین تجویزکرد،دربخش سینه زنی توضیحات تئوری راآموزش دادم‌وفرصت تدریس عملیاتی ورفع اشکال دراین‌موردنبود،دربخش صدای ایشان دواشکال وجودداشت یکی ازحجم زیادصدااستفاده میکردندکه تمرین وتجویزدادم،دوم کلمات رادرست ادانمی کردندوهردوعادت شده بود،
خوب این‌جلسه گذشت تکالیف رادادم،ایشان هفته بعدکه جمعه گذشته بودآمدندبازازخرمشهربه تهران یعنی درجلسه دوم،ابتدا شعرکارکردیم وتکالیفی که خواسته بودم واشکالاتی که رفع کندرا دراجرای شان می‌خواستم شروع کردندبه خواندن،باورتان میشودهیچ یک را درست انجام ندادند،نه مکث ها نه کشش ها،نه تحریرها،تازه متوجه شدم یک اشکال دیگرایشان دراجرای شان دارندواین اشکال باعث می‌شد نتوانند جلوی اشکالات دیگررابگیرند،آن این بودکه دراجرا روی کلمات تحریرچرخشی استفاده می کنند،که دراصل بعدازکلمه بایداین تحریررااداکردانهم زمان مشخص اما ایشان عادت کرده بودند،نکته،هرچقدرجلسات کلاس بیشترمیشودیک سری اشکالات جدیدرومی شود،واین هنراستادرامی طلبدکه بداندمشگل چیست چه اشکالی سبب شدکه نتواندیکی ازاین تکالیف رادرست درشعرپیاده کند،خوب این اشکال راگفتم که نبایدتحریرچرخشی روی کلمات اداکنیدوباهم شروع به تمرین کردیم من می‌خواندم یادش می‌دادم و می‌گفتم بخوان حدود۱۵بارتکرارکردیم تادرست شد،بعدیکی یکی رفتم سراغ اشکالات قبلی وتکنیک هایی که جلسه قبل داده بودم ونتوانستنداجراکنند،فن کشش راشایذ۲۰بارکارکردیم تایادگرفت،ودیگراشکالات که سرتان رادردنمیاورم
خلاصه کنم،رفتیم سراغ سینه زنی ازاوخواستم یک شوربخواند،وگفتنداستادمن توی شوردراوج زودکم میارم،
وقتی خواندهمان حجم صداراگوشزدشدم باهم کارکردیم،اشکال دوم این بودکه کلمات رابدوناجورادامی کرد،حجم واجرای غلط کلمات رااداکریم
به اوج سبک سینه زنی رسیدیم شروع کردبه خواندن صدایش گرفت دقیق به اوگفتم که چطور حجم کم کندیازیادکندیاچطور دراوج طوری بخواندکه صدانگیرید،باورتان نمی شود،وقتی گفته ی من راعملی کردبدون آنکه صدایش بگیردآن اوج راخواند،بعدرفتیم سراغ اوج دیگری ازاین سبک که بایدنت بالاتری میخوانداین بارهم بدون گرفتگی اوج راخواندخودش هم باورش نمی شدمی گفت من هربارحتی پایین ترازاین پرده اوج این شوررامی خواندم صدایم می گرفت،به همین راحتی مشگل اوج خوانی اش واشکالات دیگرش رفع شد آنهم فقط درشعرمناجات که ابتدای کارهستیم وتداریس دیگرمناجات مانده وهم درسینه زنی که فقط اشکال گرفتم ودرسی ندادم دراین موردویاحتی تمرین،
بادوجلسه ایشان اشکالات بسیاری داشت دردومبحث کوتاه ،واینجا مشخص می‌شود که اشکالات درمداحان موجب عدم رشدمی شود،شمامی خواهیدروضه علمی بخوانیدهرکارمی کنیدنمی شودچرا چون خودتان هم نمی دانیدیک سری اشکالات درروضه داریدوتاآنهاحل نشودقدمی روبه جلو ورشدنمی توان برداشت
«یک مداح بایدیک استادکاربلدداشته باشد»


شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com
 
 
نام : عباس حسین نیا
ایمیل » abbas.h2754@gmail.cam

مداحی واسه صدا سازی و سبک
نام : محمدرضامرادی
ایمیل » Rmoradi42@yahoo.com

سلام و عرض ادب میل شدیدی به مداح شدن دارم و نیاز مبرم به کمک اساتید محترم دارم ارادتمند 🌹
نام : امیر حسین جعفرنژاد
ایمیل » raminjafarnezhad@yahoo.com

سلام استاد عزیز و گرامی،علاقه من هستم به کلاس خصوی مداحی،سن ۳۷،ولی اصلا بلد نیستم،آیا پیگیر باشم یا فراموش کنم
نام : امیر حسین جعفرنژاد
ایمیل » raminjafarnezhad@yahoo.com

سلام استاد عزیز و گرامی،علاقه من هستم به کلاس خصوی مداحی،سن ۳۷،ولی اصلا بلد نیستم،آیا پیگیر باشم یا فراموش کنم
نام : علی رضوی نهاد
ایمیل » razavi_61@yahoo.com

سلام برای من که سنم 40 ساله امکانش هست بتونم مداحی یادبگیرم. مبتدی هستم. علاقه دارم.
نام : علی رضوی نهاد
ایمیل » razavi_61@yahoo.com

سلام برای من که سنم 40 ساله امکانش هست بتونم مداحی یادبگیرم. مبتدی هستم. علاقه دارم.
نام : مهرداد نبازی

مداحی سطح یک
© 2021 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir