لطفا منتظر باشید ...

آموزش تحریر سه گوشه دستگاه آوازی

استاذسیدصالح حسینی به آموزش تحریرهای آوازی درمداحی درکلاس مداحی پرداختند

آموزش مداحی مداح وب
استادسیدصالح حسینی دراین فیلم آموزشی مداحی به آموزش تحریرهای تخصصی که ریشه آوازی دارند پرداختندوتحریرسه تاازگوشه های دستگاه آوازی را باهنرجویان بصورت همخوانی اجرا کردند

سایت آموزش مداحی مداح وب
www.madahweb.com

 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir