سوال از استاد

لطفا منتظر باشید ...

آموزش صداسازی گستره صداقسمت هفتم

آموزش گستره صداتوسط استادسیدصالح حسینی دربخش هفتم آموزش صداسازی

۷_گستره صدا قسمت هفتم آموزش صداسازی

گستره صدا:میزان ظرفیت صدای انسان ازپایین ترین حد یعنی بم ترین آن تا بالا ترین پرده صوتی می گویند

یه مثال واضح
ببینیداگر یک اتاق سه درچهار رو درنظربگیرید ببینید یک اتاق سه درچهار چقدرظرفیت وگنجایش انسان روداره مثلا ۳۰ نفر خوب پس میگویند ظرفیت یا گستره این اتاق ۳۰ نفره وبیشترنمی شود

حنجره هرشخصی هم به همین شکله مثلا یک فردی دواکتاو میتونه بخونه یک فردسه اکتاو یک فردممکن است گستره صدایش ۱۵نت یاپرده صوتی کشش داشته باشد یک فردی کمتر
مداحان عزیزبایدبدانندصدایشان چقدرظرفیت دارد وباتوجه به آن بخوانندمتاسفانه بسیاری ازمداحان هنوزصدای خودشون رونمیشناسند به همین علته که خیلیها همیشه دراوج خوانی فشارمضاعف وبیهوده به حنجره واردمی کنند  چون فکرمیکنندبیشترازگستره صدایشان میتوانند بخوانند البته یک علت دیگران بکارنبردن تمارین صداست
تمارین به شماکمک میکندصدای خودتان رابشناسید والبته چند نت بالاترازظرفیت صداتون بخوانید پس خیلی مهمه که گستره صدایی خودتان راکاملا ازبمی تا اوج بشناسید
چندنکته مهم:
درمداحی بیشتراز  بم وتوسط خوانی استفاده میشودنه اوج خوانی مثلا

درروضه اوج صدای شما تنهاباید سوزناک ترین قسمت روضه یاهمان بازکردن گره مرثیه باشد نه تمام روضه به طورمثال:
روضه حضرت علی اصغر آن قسمتی که علی اصغر تیربه گلوی مبارک خورد وروی دست ابی عبدالله ذبح شد ودست وپا میزد باید شما اوج صدای خودتان را اجراکنید چراچون اوج مرثیه است البته استثناهم وجود دارد ومیشوددران قسمتی که ابی عبدالله درپشت خیمه شروع به کندن قبرمیکند ورباب.... هم میشود اوج خواند اما سوزناک ترین وحساس ترین اوج حادثه ومصیبت راباید اوج روضه اجراکرد

سایت آموزش مداحی مداح وب
www.madahweb.con

هرگونه نشریاارسال وکپی برداری مطالب وصوتهای این سایت شرعاحرام میباشد

تعریف گستره صدا:


کاربردگستره صدا:
 


© 2021 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir