سوال از استاد

لطفا منتظر باشید ...

تمرین های صداسازی ونت های موسیقی

استادسیدصالح حسینی درقسمت پنجم وششم آموزش های صداسازی به کاربردنت های موسیقی وتمرین های صداسازی می پردازد


۵_کاربردتمرین بانتهای موسیقی (قسمت پنجم وششم)

کاربردتمرین های صداسازی بانت های موسیقی

تمارین نتهای موسیقی برای ساختن صدا  پرده های بم توسط و اوج صدارامی سازدوتقویت میکندوشکل درستی به صدامی دهد واهنگ پذیری شماهم قوی ترخواهدشد صدای شما روبه پختگی میرود دوام زمانی اجرای شما بیشترمیشود درهنگام خواندن اصولی ترمیخوانیدوبه حنجره کمترفشارمی آید

بسیاری ازاساتید تمارین صدارو بر روی حرف( آ) اداواجرامیکنند به اینصورت که حرف( آ )رو ازپایین ترین پرده شروع میکنند تا بالاترین پرده صوتی البته روی حرف های( او و ایی) هم بعضی از اساتید کارمیکنند که روش خوبی است اما ...

حقیر تمارین صدارا برروی نتهای موسیقی توصیه میکنم به شما عزیزان به چند دلیل واضح وروشن
اول اینکه..نتهای موسیقی که هفت تا هستند  به ترتیب زیر:

دو-ر-می-فا-سل-لا-سی

همانطورکه ملاحضه میکنید این حرف ها هرکدام درهنگام خواندن یک شکلی به دهان میدهد وهمین باعث تقویت حنجره ودهان درحالت های مختلف میشود

دوم اینکه:تکلم خوانی شما قوی میشود زیرا تنها حرف آ ادانمیشود بلکه به حالت های مختلف ادامیشود البته سخت تراز بیان کردن حرف آ هستند

سوم اینکه:اگر بخواهیم تمرین فواصل راکه درآینده ارایه خواهدشد را انجام دهید با حرف آ نمیی توان به راحتی فواصل راپیداکردزیرا تمام پرده ها حرف آ هستند ونشانی ندارد اما نتها هرکدام یک حرف هستند ومیتوان مثلا فاصله چهارم که نت فا  هست را راحت پیداکرد

دلیل چهارم اینکه:
درآینده نزدیک اگرشخصی بخواهدبا استفاده ازپرده های صوتی وفواصل سبک های سینه زنی ومولودی بسازدبه راحتی میتواند بانتهااین کارروانجام بدهد۶_نت های موسیقی واکتاو)

الفبای موسیقی سلفژمتشکل از۷نت می باشد
نت دو
نت ر
نت می
نت فا
نت سل
نت لا
نت سی

وهرنت یک پرده صوتی میباشندبنابراین نت هاپرده های صوتی هستندوهرکدام یک اسم برای خوددارند
اما ...
پرونده این نتها به همین هفت تاختم نمی شود وقرارنیست فقط باهفت نت یاهفت پرده صوتی تمرین صداسازی انجام دهیم
هرفردی باتوجه به گستره وظرفیت صدای خودش میتواندنت بخواند ونتها زنجیره ای هستند یعنی پس از نت سی مجدد نت دو رامی توان خواند وزنجیرواربه هم متصل می شوند
هرشخصی که استعدادخواندن دارد حداقل یک اکتاو یعنی هشت نت وحداکثر ۱۵نت یعنی دواکتاومیتواند بخواند

اکتاوچیسته???
درعلم سلفژ به هشت پرده یانت موسیقی یک اکتاو می گویند پس هشتا پرده صوتی می شودیک اکتاو،ویا اینکه هرگاه ازیک نت بخوانیم ویا بشماریم به نت مشابه آن میرسیم ویک اکتاو محسوب می شود

مثال:
دو-ر-می-فا-سل-لا-سی-دو                                👆🏽                              ☝️
ببینید نت  دو اولی  با نت دو  اخری مشابه هستند وهمونطورکه عرض شد دوتا نت مشابه یک اکتاو تشکیل است

همونطورکه عرض کردم نتهای موسیقی به هم پیوسته هستند وهرکسی به اندازه ظرفیتش میتواندنت بخواند
مثلا :
دو ر می فا سل لا سی دو
دو ر می فا سل لا سی دو ر

دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل...
تا هراندازه که صدای شخص کشش دارد

سوال آیا منظور ازنت مشابه فقط نت دوهست یعنی آیا فقط دوتا نت دو باهم  یک اکتاوراتشکیل می دهد؟؟

بایدبگویم خیرهمه ی نتها راشامل میشودومهم این است که هشت پرده صوتی باشد حالا میخواهد نت دو تا دو بعدی باشد یا نت می بانت می بعدی که می شوندیک‌اکتاو مثال:

دو ر می فا سل لا سی دو ر
   👆🏽                             👆🏽  
ببینید نت ر تا نت ر بعدی هشت نت شد پس یک اکتاو روتشکیل داد مثال دیگه

دو رمی فا سل لا سی دو رمی
      ☝️                               👆🏽    

ببینید نت می اولی با می دومی میشودیک اکتاو

سوال در۱۰ تا نت چندتا اکتاو میشودپیداکرد??
دو رمی فا سل لا سی دو ر می

یکی??
دوتا??
سه تا??

جواب سه تا است
 دو  و   دو
ر     و      ر
می     و    می

حالا که متوجه شدین اکتاو چی است بهتره کاربردآن راهم بدانیم!!!
نسبت بم ترین تا زیرترین صدا

یعنی این دوپرده یعنی (دو) اولی و نت هشتمی که همان (دو)هست ازنظر صدایی مشابه هم هستند اما اولی بم ودومی  زیر است ودرمداحی یاتعزیه خوانی ازاین تکنیک استفاده می شود
توجه:
برای درک درست وبهترازاکتاو خوانی میتوانیدبه آموزش های تصویری سایت مداح وب آموزش تکنیک زیبای اکتاوخوانی مراجعه کنید
توجه:
برای تهیه تمارین نت خوانی وتقویت حنجره ورسیدن به دیگرکاربردهایی که اشاره شد،میتوانید درسایت مداح وب محصول آموزش صداسازی وسلفژ راتهیه نمایید،این محصول راهزاران نفرتهیه کردندو۹۵درصد موردرضایت کامل خریداران بوده است
حتما توضیحات وکاربردهای این‌محصول باارزش رابخوانید
www.maddahweb.com


© 2021 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir