سوال از استاد

لطفا منتظر باشید ...

گزارش تصویری گردهمایی اساتید

دراین مراسم اسایتدبرترآموزش مداحی گردهم آمدند

گزارش تصویری:
(گردهمایی اساتیدبرترکشوری دررشته آموزش مداحی)

دراین مراسم که به میزبانی مجمع مداحان امام هادی استادشایگان برگزارشد،اساتیدبرترکشوردررشته آموزش مداحی گردهم آمدند،دراین مراسم ابتدا یک مداح نوجوان به اجرای دکلمه شعرخوانی پرداختندوپس ازآن پدرشهیدمحمدحسین حدادیان ازخاطرات وایثارگری های جوان رشیدخودگفتندازخلق وخوی مهربان یک جوان ولایی تابه نحوه ی شهادتش،همچنین درادامه مراسم استادسازگاربه اجرای مصیبت وشعرخوانی پرداخته ومجلس رامنورکردند
اساتیدی که دراین جمع حضورداشتند:استادسیدصالح حسینی،استادحاج حمیدمنتظر،استادسازگار،استادجواهری فکور،استاددستگاهای اوازی حاج اسماعیلی واستادمرتضی حبیبی ودیگراساتیدمداحی...

 

1
1
1
1
 


© 2021 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir