چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
آموزش ملودی سازی(سبک سازی) باروش نت های موسیقی و دستگاه های آوازی ثبت نام کلاس خصوصی

#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

آموزش ملودی سازی(سبک سازی) باروش نت های موسیقی و دستگاه های آوازی ثبت نام کلاس ...


شب به یادماندنی بنام هیأت علی اکبرعلیه السلام بامداحی مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

شب به یادماندنی بنام هیأت علی اکبرعلیه السلام بامداحی مدرس سیدصالح ...


کلاس آموزش مداحی درشهرری مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

کلاس آموزش مداحی درشهرری مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


واحدتندزیبا ازمحرم سال قبل شب بیادماندی بودبامداحی مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی
#سید_صالح_حسینی_مدرس

واحدتندزیبا ازمحرم سال قبل شب بیادماندی بودبامداحی مدرس سیدصالح ...


جزییات ثبتنام کلاس مداحی درسایت آموزش مداحی مداح وب دنبال کنید
مدرس سیدصالح حسینی

جزییات ثبتنام کلاس مداحی درسایت آموزش مداحی مداح وب دنبال کنید
مدرس سیدصالح حسینی


پکیج آموزش دستگاههای آوازدرمداحی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیج آموزش دستگاههای آوازدرمداحی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


پکیج آموزش صداسازی و سلفژ خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیج آموزش صداسازی و سلفژ خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


پکیچ آموزش مدح ومولودی خوانی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیچ آموزش مدح ومولودی خوانی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


محصول آموزش دعاوزیارت خوانی خریدازسایت آموزش مداحی مداح وب:www.madahweb.com

محصول آموزش دعاوزیارت خوانی خریدازسایت آموزش مداحی مداح وب:www.madahweb.com


اجرای میثم مطیعی باملودی مدرس مداحی سیدصالح حسینی

اجرای میثم مطیعی باملودی مدرس مداحی سیدصالح حسینی


مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی ...


مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی ...


مقاله آموزشی کاربردنتهای موسیقی

کاربردنتهای موسیقی درتقویت حنجره وهوش آهنگپذیری درمداحی

اهمیت وکاربردنت ها ی موسیقی درپروش وتقویت حنجره،تکلم خوانی وهوش اهنگ پذیری مداحان

یکی از ابزارهای مهمی که دراجرا،وخواندن یاخوانندگی نقش مستقیم ایفامیکندواثرمستقیم هم دارد نت های موسیقی هستند،که این نتها  پدیدآورنده ی علم سلفژ والفبای موسیقی است،اگربخواهم نت های موسیقی راشرح کوتاهی بدهم بایدگفت که هرنت موسیقی یک پرده صوتی است بنابراین نت های موسیقی پرده های صوتی هستند که نام گذاری شده اند ودریک اصول وقاعده خاصی قرارگرفته اند،این نتها یاپرده های صوتی درتقویت حنجره بسیارموثراست،وحقیرسیدصالح حسینی درتمام کلاسهای آموزش تخصصی مداحی خودبرای ساختن اصولی صدا وپرورش حنجره هنرجویان ازتمارین کاربردی نتهای موسیقی استفاده میکنم،وتاثیری که این تمارین بروی حنجره دارد تمارین صداسازی دیگرممکن است نداشته باشد،برای پی بردن به علت آن که چرا نتهای موسیقی درساختن صداوپرورش حنجره نسبت به تمارین دیگرکاربردوتاثیربیشتری دارد ابتدابایدبه حروف نت هااشاره کنم،هرکدام ازنتها به یک نام است وهرکدام ازاین نام هاهنگام اداکردن شکل دهان را به یک حالت مشخص تغییرمی دهد واین تغییر درپله های صوتی مختلف وحالات مختلف دهان باعث قوی شدن فک وهمچنین تقویت تکلم دراجرامی شود،چراکه دراجرای مداحی دهان به حالتهای مختلف تغییرمی کندپس نیازاست درعین حال که فکها وتکلم نیز تقویت وپروش پیداکند

اما علت دومی که کاربردنت های موسیقی درصداسازی،وحتی صداشناسی راپرنگ ترمی کندتقویت پرده های بم،میانی،واوج صدا است ،وعلت  این کاربردوتاثیرآن  است که ترتیب نت ها،به گونه ای زنجیرواربه هم متصل هستندوفردمی تواندباتوجه به گستره صدای خوداز بم ترین پرده صدایی خودتابالاترین آن بااداکردن نتها بصورت رفت وبرگشت صدای خودرا به مرورزمان ازلحاظ پرده های صوتی بشناسد ویاتقویت کند،نکته قابل توجه این است که هرشخصی باتوجه به کشش وظرفیت صدای خودمی تواندهراندازه ازنت هارااداکند به طورمثال اگرشخصی بخواهدفقط برروی پرده های بم صدای خودکارکندمیتواند تا شش نت بخواندوازنت ششم برگشت کندتابه نت اول برسد به این صورت:(دو،ر،می،فا،سل،لا (رفت)
(لا،سل،فا،می،ر،دو(برگشت)
وهرچقدربخواهدمی تواندباتوجه به گستره صدای خودش ونوع تمرین به نت هااضافه کندویا کم کند،بخواهدبروی بم صدای خودبیشترتمرین کندیا اوج صدا،البته گستردگی تمارین صداسازی بانت های موسیقی به قدری زیاداست که بیش از هزاران تمرین می توان برای تقویت حنجره،ویاصداشناسی استفاده نمودوتنها بخشی ازاین دریای بیکران رامیتوان دراین مقاله توضیح داد

به نت های موسیقی به صورت مقدماتی ویاتخصصی هم میتوان نگاه کرد واین موضوع درآموزش تخصصی ومقدماتی مداحی بسیارپرنگ جلوه می کند،بطوری که هنرجویان ویاکسانی که مبتدی ودرسطح مقدماتی هستندبایدتاچندماه فقط ازتمرین های مقدماتی نت های موسیقی استفاده کنندوهنرجویانی که سابقه وتجربه بیشتراجرادارند پس ازگذراندن دوره مقدماتی درتمارین نت خوانی می توانندازتمارین تخصصی هم بهره ببرند
اما نکته ظریف ومهی درنت های موسیقی وجودداردکه نبایدازآن غافل شد وآن بعددیگر کاربردواهمیت نت های موسیقی است

حتمامی دانیدکه برای خوانندگی واجرایابهتربگویم مداحی کردن دو استعدادمهم لازم وضروری است که یکی داشتن جوهره صداودیگری هم هوش آهنگ پذیری ودراینجاست که نقش وکاربردنت های موسیقی بیشترمی شود وآن این است که نت ها درتقویت هوش آهنگ پذیری بسیارموثروتاثیرگذاراست لذا تنها حنجره راتقویت نمی کندبلکه هوش آهنگ پذیری راهم پرورش می دهدودرست تربیت ورشدمی کند،برای درک بهتراین قسمت ازمقاله آموزشی به یک تمرین ساده نت خوانی اشاره می کنم،(دو،ر،می،فا،می،ر،دو) این تمرین ساده بصورت رفت وبرگشت اجرامی شود اما اگرفردی هوش آهنگ پذیری چندان قوی نداشته باشدازپس همین تمرین ساده هم ممکن است برنیایدحتی اگرصدایی بسیارزیباداشته باشد،ودرست اینجاست که باراهنمایی استادمی توانداین تمرین رابه درستی انجام دهدوبه مرورتمارین سخت تری راانجام دهد،ودرکنارانجام این تمارین متوجه می شودکه راحت ترمی تواند،باملودی هاوسبک های مختلف مداحی ارتباط برقرارکند،راحت ترمی تواندشعربخواند،روضه بخواند،ویا سینه زنی اجراکندچراکه به وسیله نت ها هرذهنی به چالش کشیده می شود ودقت،سرعت،ومهارتش بیشترمی شود،آری این نت ها ی موسیقی مغزفردرافعال ترمی کندوفردرامجبورمی کندبه سوی موفقیت گام بردارد،اما یک نکته مهم وجوددارد،وآن این است که حتما باید برای خواندن واداکردن صحیح نت های موسیقی ازیک استادکاربلدمددبگیریم چراکه اگرعادت کردیم نت هارااشتباه بخوانیم به وسیله هوش آهنگ پذیری درحافظه می ماندوسخت می توان تغییرش داد،بنابراین حتما ازیک استادکمک بگیرید،تادچارفالش خوانی دراجرای نت ها نشوید،بنابراین،تقویت حنجره،تقویت تکلم خوانی وهمچنین تقویت هوش آهنگ پذیری این سه با نت های موسیقی مانوس هستندوکاربردوتاثیربسزای نت های موسیقی دراین سه کاملامشهودخواهدبود

اشتراک در شبکه اجتماعی »

کلید واژه ها
© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir