چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

مقاله آموزشی کاربردنتهای موسیقی

کاربردنتهای موسیقی درتقویت حنجره وهوش آهنگپذیری درمداحی

اهمیت وکاربردنت ها ی موسیقی درپروش وتقویت حنجره،تکلم خوانی وهوش اهنگ پذیری مداحان

یکی از ابزارهای مهمی که دراجرا،وخواندن یاخوانندگی نقش مستقیم ایفامیکندواثرمستقیم هم دارد نت های موسیقی هستند،که این نتها  پدیدآورنده ی علم سلفژ والفبای موسیقی است،اگربخواهم نت های موسیقی راشرح کوتاهی بدهم بایدگفت که هرنت موسیقی یک پرده صوتی است بنابراین نت های موسیقی پرده های صوتی هستند که نام گذاری شده اند ودریک اصول وقاعده خاصی قرارگرفته اند،این نتها یاپرده های صوتی درتقویت حنجره بسیارموثراست،وحقیرسیدصالح حسینی درتمام کلاسهای آموزش تخصصی مداحی خودبرای ساختن اصولی صدا وپرورش حنجره هنرجویان ازتمارین کاربردی نتهای موسیقی استفاده میکنم،وتاثیری که این تمارین بروی حنجره دارد تمارین صداسازی دیگرممکن است نداشته باشد،برای پی بردن به علت آن که چرا نتهای موسیقی درساختن صداوپرورش حنجره نسبت به تمارین دیگرکاربردوتاثیربیشتری دارد ابتدابایدبه حروف نت هااشاره کنم،هرکدام ازنتها به یک نام است وهرکدام ازاین نام هاهنگام اداکردن شکل دهان را به یک حالت مشخص تغییرمی دهد واین تغییر درپله های صوتی مختلف وحالات مختلف دهان باعث قوی شدن فک وهمچنین تقویت تکلم دراجرامی شود،چراکه دراجرای مداحی دهان به حالتهای مختلف تغییرمی کندپس نیازاست درعین حال که فکها وتکلم نیز تقویت وپروش پیداکند

اما علت دومی که کاربردنت های موسیقی درصداسازی،وحتی صداشناسی راپرنگ ترمی کندتقویت پرده های بم،میانی،واوج صدا است ،وعلت  این کاربردوتاثیرآن  است که ترتیب نت ها،به گونه ای زنجیرواربه هم متصل هستندوفردمی تواندباتوجه به گستره صدای خوداز بم ترین پرده صدایی خودتابالاترین آن بااداکردن نتها بصورت رفت وبرگشت صدای خودرا به مرورزمان ازلحاظ پرده های صوتی بشناسد ویاتقویت کند،نکته قابل توجه این است که هرشخصی باتوجه به کشش وظرفیت صدای خودمی تواندهراندازه ازنت هارااداکند به طورمثال اگرشخصی بخواهدفقط برروی پرده های بم صدای خودکارکندمیتواند تا شش نت بخواندوازنت ششم برگشت کندتابه نت اول برسد به این صورت:(دو،ر،می،فا،سل،لا (رفت)
(لا،سل،فا،می،ر،دو(برگشت)
وهرچقدربخواهدمی تواندباتوجه به گستره صدای خودش ونوع تمرین به نت هااضافه کندویا کم کند،بخواهدبروی بم صدای خودبیشترتمرین کندیا اوج صدا،البته گستردگی تمارین صداسازی بانت های موسیقی به قدری زیاداست که بیش از هزاران تمرین می توان برای تقویت حنجره،ویاصداشناسی استفاده نمودوتنها بخشی ازاین دریای بیکران رامیتوان دراین مقاله توضیح داد

به نت های موسیقی به صورت مقدماتی ویاتخصصی هم میتوان نگاه کرد واین موضوع درآموزش تخصصی ومقدماتی مداحی بسیارپرنگ جلوه می کند،بطوری که هنرجویان ویاکسانی که مبتدی ودرسطح مقدماتی هستندبایدتاچندماه فقط ازتمرین های مقدماتی نت های موسیقی استفاده کنندوهنرجویانی که سابقه وتجربه بیشتراجرادارند پس ازگذراندن دوره مقدماتی درتمارین نت خوانی می توانندازتمارین تخصصی هم بهره ببرند
اما نکته ظریف ومهی درنت های موسیقی وجودداردکه نبایدازآن غافل شد وآن بعددیگر کاربردواهمیت نت های موسیقی است

حتمامی دانیدکه برای خوانندگی واجرایابهتربگویم مداحی کردن دو استعدادمهم لازم وضروری است که یکی داشتن جوهره صداودیگری هم هوش آهنگ پذیری ودراینجاست که نقش وکاربردنت های موسیقی بیشترمی شود وآن این است که نت ها درتقویت هوش آهنگ پذیری بسیارموثروتاثیرگذاراست لذا تنها حنجره راتقویت نمی کندبلکه هوش آهنگ پذیری راهم پرورش می دهدودرست تربیت ورشدمی کند،برای درک بهتراین قسمت ازمقاله آموزشی به یک تمرین ساده نت خوانی اشاره می کنم،(دو،ر،می،فا،می،ر،دو) این تمرین ساده بصورت رفت وبرگشت اجرامی شود اما اگرفردی هوش آهنگ پذیری چندان قوی نداشته باشدازپس همین تمرین ساده هم ممکن است برنیایدحتی اگرصدایی بسیارزیباداشته باشد،ودرست اینجاست که باراهنمایی استادمی توانداین تمرین رابه درستی انجام دهدوبه مرورتمارین سخت تری راانجام دهد،ودرکنارانجام این تمارین متوجه می شودکه راحت ترمی تواند،باملودی هاوسبک های مختلف مداحی ارتباط برقرارکند،راحت ترمی تواندشعربخواند،روضه بخواند،ویا سینه زنی اجراکندچراکه به وسیله نت ها هرذهنی به چالش کشیده می شود ودقت،سرعت،ومهارتش بیشترمی شود،آری این نت ها ی موسیقی مغزفردرافعال ترمی کندوفردرامجبورمی کندبه سوی موفقیت گام بردارد،اما یک نکته مهم وجوددارد،وآن این است که حتما باید برای خواندن واداکردن صحیح نت های موسیقی ازیک استادکاربلدمددبگیریم چراکه اگرعادت کردیم نت هارااشتباه بخوانیم به وسیله هوش آهنگ پذیری درحافظه می ماندوسخت می توان تغییرش داد،بنابراین حتما ازیک استادکمک بگیرید،تادچارفالش خوانی دراجرای نت ها نشوید،بنابراین،تقویت حنجره،تقویت تکلم خوانی وهمچنین تقویت هوش آهنگ پذیری این سه با نت های موسیقی مانوس هستندوکاربردوتاثیربسزای نت های موسیقی دراین سه کاملامشهودخواهدبود


اینستاگرام ما
🎥#نماهنگ  #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن برمزاری...

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#نماهنگ #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن ...


🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری) 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 

‍ #اجرای_هنرجو_مناجات_همایون

موررخ_۹۶/۲/۸

💠غزل مناجات درمحوردستگاه همایون:

چشم من در پی دیدار تو سرگردان است 
و سرا پای وجودم ز غمت حیران است 
خبر از حال تو آقا که ندارم هرگز 
لااقل از تب تو دیده ی من گریان است 
به کجا خیمه زدی یوسف گم گشته من 
بنگر از دوری تو حال دلم  ویران است 
گوشه چشمی کن و این سائل خود را دریاب 
که نگاه تو به این قلب سر و سامان است 
خوشبحال شهدا، یک شبه ره را رفتند 
هرکه شد همسفر تو، سفرش آسان است 
روضه هایی که به هر شام و سحر می خوانی 
چون شرر بر جگر عالمیان سوزان است 

💠تحلیل اجرای هنرجوی :

اگربخواهم به نقاط قوت دراجرای ایشان اشاره کنم‌،باید ازشروع مناسل پرده صدای اجرای مناجات ایشان شروع کنم وهمچنین استفاده ازکشش هادرآخرمصرع ها وتحریرهای ریزکه یکی دوجا به جازده شد،که ازلحاظ صدایی ایشان دارای صدای تقریبا پرحجم وباجنس متوسط وزنگ صدای دلنشین است،وهمه چیزرابرای اجرای مداحی بخصوص مناجات فراهم میکند،ایشان دراجرای مناجات آهنگ شعرالگوراکه توسط مدرس سیدصالح حسینی دردستگاه همایون اجراشده را بخوبی درنیاوردندهرچنددرجاهایی آهنگ ازدستشان میرفت که علت آن عدم تمرین کافی بوده،اما علارقم نقاط قوت ایشان نقاط ضعفی هم داشتندکه درقسمتهایی ازملودی ازتحریرریز درکلمات نامناسب استفاده کردندمانند(گم)که دراینجا تحریرآنهم ریزجایی ندارد،واین کلمه نیازبه مانورباتحریرریزندارد،وهمچنین دراواخراجرای ایشان درلحظه فالش خواندند،والبته اگرایشان به دنبال اجرای حرفه ای هستندمی بایست تمامی فنون شعرخوانی دراجرایشان دیده شود،فنون مانندتاکیدلحنی،ویاخلاقیت شعری و...

🔰جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589

👤مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری)
#مدرس_سید_صالح_حسینی

‍ ...🎥#کلیپ_تصویری 
#بانوی | سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#کلیپ_تصویری
#بانوی | سیدصالح ...فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو توخلوت خودش میخونه اتیش میگیره،میفهمه معنی این اشکا چیه.. فقط یه مداح میفهمه چرا چهارماه قبل از اینکه محرم بیاد دلشوره میگیری...

فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو ...


#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم مطیعی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم ...


🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه 
بسیج مداحان استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای مدح مصیبت هنرجوکلاس 
الگوی اجراهنرجو(حاج محمودکریمی) 
عدم پختگی صدا برای اجرای مدح
🔴عدم تسلط دراجرای محکم وباقدرت
🔴عدم تنفس کافی درآخرمصرع ها
🔴تکلم وبیان نادرست دربرخی کلمات
🔴اعتمادبنفس کافی ومناسب دراجرا
🔴اجرای مناسب آهنگ دراجرای مدح 
جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589 
مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com

کانال آموزش:
@moodares
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه
بسیج مداحان استان چهارمحال ...


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir