لطفا منتظر باشید ...

مجلس داری هیات های خاص(قسمت سوم)

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه به مجلس داری هیات های خاص ازابتدا مناجات روضه سینه زنی تاانتهای جلسه میپردازند

مجلس داری هیات های خاص(قسمت سوم)

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه به مجلس داری هیات های خاص ازابتدا مناجات روضه سینه زنی تاانتهای جلسه میپردازند
ویکی ازروشهای اصولی وعلمی مجلس داری را آموزش میدهند

(لطفابادقت وبرای راحتی خودتان باهدفون گوش کنید)

 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir