لطفا منتظر باشید ...

جزییات وکلیات علم مداحی درکلاس آموزش مداحی شهرکرد

استادسیدصالح حسینی درکلاس آموزش مداحی درابتدای سال۹۶جزییات وکلیات علم مداحی رابرای هنرجویان کلاس شرح دادند

کلیات وجزییات مداحی چه مبانی نظری مهمی هستند؟؟

درکلاس آموزش مداحی استادسیدصالح حسینی درشهرکردمبحث بسیارمهمی راایشان به هنرجویان کلاس گوشزدکردند
واین مبحث بسیارمهم کلیات وجزییات علم مداحی بود،که ایشان برای هنرجویان کلاس مبحث راکاملابازکردند..

(لطفابادقت کلیپ زیرراببینید)
 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir