چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

تفاوتها ومشکلات مجلس داری(خاص وعام)

مدرس مداحی استادسیدصالح حسینی بامشکلات وتفاوتهای انواع مجلس درمداحی شماعزیزان راراهنمایی میکند

فاوتها ومشکلات مجلس داری(خاص وعام):
(قسمتاول)

درتین فایل صوتی استادسیدصالح حسینی مدرس مداحی مشکلات جلسات مختلف مداحی رابه شمامداحان عزیز یادمیدهد
وهمچنین تفاوتهایی که دراجرای مجلس درجلسات عام وخاص هیاتی وجوددارد

بادقت فایل زیر راگوش کنید:
لطفا با هندزفری گوش کنید


 


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir