لطفا منتظر باشید ...

فیلم آموزش مداحی-شکل وحالت دهان دراجرای مداحی باید چگونه باشد

رفع اشکال بسیارمهم هنرجوکلاس مداحی توسط استادسیدصالح حسینی

فیلم آموزش مداحی-شکل وحالت دهان دراجرای مداحی باید چگونه باشد:

دراین فیلم یکی ازهنرجویان استادسیدصالح حسینی  درکلاس آموزش مداحی ایشان پس ازاجرای مداحی
منتظررفع اشکال ازطرف استادمیشوندکه استادحسینی درخصوص نحوه وشکل حالت دهان ایشان نکات
مهمی ارایه میکنند..

(بادقت فیلم آموزشی را ببینید)

 


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir