چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

گزارش تصویری کلاس مداحی شهرکرد

استادسیدصالح حسینی درکلاس مداحی شهرکرد

گزارش تصویری کلاس مداحی استادحسینی در شهرکرد:

دراین کلاس که به مدت یکسال دردوترم به طول انجامیداستادسیدصالح حسینی به آموزشهای تخصصی صداسازی وسلفژدرمداحی-وردیفهای آوازی درمداحی پرداختند 
وهنرجویان زیادی رادراین کلاسها تربیت نمودند این کلاسها درسال 95و96 ادامه داشت1

11


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir