لطفا منتظر باشید ...

آموزش نحوه ادای تحریرهادرمداحی

استادسیدصالح حسینی دراین آموزش به شما،نحوه ی ادای تحریروانواع تحریرها رادرمداحی آموزش میدهد

آموزش نحوه ی ادای انواع تحریرها درمداحی:

دراین فیلم آموزشی که درکلاس آموزش مداحی شهرری تهیه وتولیدشده،استادسیدصالح حسینی اسامی تحریرهاوچگونگی ادای آنهارابصورت عملی به شما آموزش میدهد،بعنوان مثال تحریرریز،یاپله ای راورویه اداکردن آن رابه شمامداحان عزیزیادمیدهدونحوه ی آن رادرمدح خوانی ودیگرقسمت های مداحی نشان میدهد

(بادقت کلیپ زیرراببینید)


© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir