سوال از استاد

لطفا منتظر باشید ...

چرابرخی مداحان صدای خودراخشن میکنند؟؟

کلیپ صوتی استادحسینی درخصوص خشن خوانی وخش دارکردن صدادرمداحی

چرابرخی مداحان صدای خودراخشن میکنند؟؟

ریشه خش دارخواندن درمداحی که امروزه باب شده ازکجاست؟؟
این نوع اجراچه آسیب های جبران ناپذیری به تارهای صوتی وحنجره شخص واردمیکند؟؟
آیا ازلحاظ شرعی ویاعلمی این کاردرست است؟؟
چه دلیلی برای این کارخوددارند؟؟

(قسمت اول)
قسمت اول این صوت راازنظرعلمی برسی میکنیم..
(لطفابادقت بشنوید)


© 2021 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir