چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
آموزش ملودی سازی(سبک سازی) باروش نت های موسیقی و دستگاه های آوازی ثبت نام کلاس خصوصی

#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

آموزش ملودی سازی(سبک سازی) باروش نت های موسیقی و دستگاه های آوازی ثبت نام کلاس ...


شب به یادماندنی بنام هیأت علی اکبرعلیه السلام بامداحی مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

شب به یادماندنی بنام هیأت علی اکبرعلیه السلام بامداحی مدرس سیدصالح ...


کلاس آموزش مداحی درشهرری مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

کلاس آموزش مداحی درشهرری مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


واحدتندزیبا ازمحرم سال قبل شب بیادماندی بودبامداحی مدرس سیدصالح حسینی
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی
#سید_صالح_حسینی_مدرس

واحدتندزیبا ازمحرم سال قبل شب بیادماندی بودبامداحی مدرس سیدصالح ...


جزییات ثبتنام کلاس مداحی درسایت آموزش مداحی مداح وب دنبال کنید
مدرس سیدصالح حسینی

جزییات ثبتنام کلاس مداحی درسایت آموزش مداحی مداح وب دنبال کنید
مدرس سیدصالح حسینی


پکیج آموزش دستگاههای آوازدرمداحی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیج آموزش دستگاههای آوازدرمداحی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


پکیج آموزش صداسازی و سلفژ خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیج آموزش صداسازی و سلفژ خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


پکیچ آموزش مدح ومولودی خوانی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com

پکیچ آموزش مدح ومولودی خوانی خریدسایت آموزش مداحی مداح وبwww.madahweb.com


محصول آموزش دعاوزیارت خوانی خریدازسایت آموزش مداحی مداح وب:www.madahweb.com

محصول آموزش دعاوزیارت خوانی خریدازسایت آموزش مداحی مداح وب:www.madahweb.com


اجرای میثم مطیعی باملودی مدرس مداحی سیدصالح حسینی

اجرای میثم مطیعی باملودی مدرس مداحی سیدصالح حسینی


مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح امام سجاددردستگاه ماهور بسیارزیبا
بانوای سیدصالح حسینی مدرس مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی ...


مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب

مدح ولادت امام حسین هیأت علی اکبر
هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#مدرس_سید_صالح_حسینی ...سبک اول(استادسیدصالح حسینی) 

🔺ساخت ملودی توسط استاد:
              سیدصالح حسینی

🔺اجرای سبک توسط: 
             حاج میثم مطیعی

سبک:
زمینه ضرب تک


🔴آنالیزوتقطیع نتهاوهجاهای سبک👇

✨(قسمت اول)

فا/سل/لا/  سل/فا/فا/فا/   می/فا

می/فا/سل  فا/می/می/می/   ر/می

ر/می/فا/می  ر/ر/ردو/ر   دو/دو/سی/دو

✨(قسمت دوم)

فا/سل/لا/سل       فا/سل/لا/سل

فا/سل/لا/لا         سل/فا/می/سل/فا

می/فا/سل/فا     می/فا/سل/فا

  
می/فا/سل/سل/فا      می/ر/فا/می

چه/کر/ب/لا/ی      پر/ب/لا/یی

ر/می/فا/فا/می       می/فا/فا/می

  ر/می/فا/فا/می       ر/دو/می/ر

✨(قسمت سوم)

سل/لا/سی/سی/لا.   لا/لا/سل/فا/می/فا
فا/سل/لا/لا/سل  سل/سل/فا/می/ر/می

می/فا/سل/فا/می    ر/می/فا/می/ر

دو/ر/می/ر/دو     دو/سی/دو/دو/سی/دو

🔵کلیات معرفی سبک:

 _ساخته شده در دستگاه شور
_شروع بانت(فا)ماژور
_استفاده ازگوشه های جامه دران (ابوعطا)ودرآمد(شور)
_تقطیع هجاهای هرمصرع شعر
_تقطیع نتهای ملودی
_ضرب۴/۴ملودی

🔵جزییات معرفی سبک:

مقدمه این سبک بانت(فا)ماژور آغاز شده ونتهایی که دراین سبک  مورداستفاده قرارگرفته بیشتردرگوشه جامه دران آواز(ابوعطا)ودرآمد(دستگاه شور)گردش داشته به طوری که درهرسه قسمت سبک ازگوشه جامه دران(ابوعطا)استفاده شده ودرانتهای شعرقسمت اول (همیشه ازخطبه ی منا)وهمچنین انتهای قسمت سوم(اثرکرده آن لقمه های حرام)وارد درآمد(دستگاه شور)میشود واگربخواهیم نتهای این ملودی رابه ترتیب ازپردهای بم تازیر درکنارهم مشخص کنیم ،نت (دو)بم ترین قسمت سبک ونت (سی)زیرترین قسمت سبک به حساب میاید ودرواقع این سبک در محدوده ۷نت ازلحاظ پرده های صوتی اجراشده واگربه تقطیع نتها درسبک نگاه کنیم میتوانید کاملامتوجه تعدادنتهای استفاده شده بشویم

ضرب این ملودی ۴/۴است واندازه سرعت ملودی۱۰۶باردردقیقه است وتقریبا سرعت ضرب ۴/۴نیم ثانیه ای است یعنی  بااین توضیح هردقیقه ۵۳بارضرب سینه زده میشود

سبک دوم:
زمینه فاطمیه۹۶
این زمینه توسط استادسیدصالح حسینی بادستگاهای آوازی ساخته شده،که توسط جناب حاج میثم مطیعی اجراشد،ویکباردرهیأت میثاق باشهدای تهران احراشده ویکبارهم در شب شام شهادت حضرت زهراسلام الله علیها دربیت رهبری،اجراشد
باهم این زمینه زیبا رابشنویم«
 


🔴 ملودی سیدصالح حسینی:
"شب سوم محرم الحرام "

("سلام‌ما به صبرواستقامت")

🎙ملودی زمینه بانوای:
«حاج میثم مطیعی»

👆👆👆👆👆👆👆👆


🔴تحلیل نحوه ساخت ملودی:

🔺ضرب ملودی زمینه تک
🔺ساخته شده دردستگاه شور
🔺گوشه درآمد دستگاه شور
🔺گوشه حسینی دستگاه شور
🔺گوشه جامه دران آواز ابوعطا

🔰تحلیل ملودی:
این ملودی درشب سوم محرم 97 که توسط حاج‌میثم مطیعی اجراشد دردستگاه شور وآواز ابوعطا ساخته شده است، این ملودی ازسه قسمت درهربند تشکیل شده است که قسمت اول ملودی:سلام انبیا، سلام اولیا
سلام ما به صبر و استقامتت
سلام جبرئیل، سلام مصطفی
سلام حق به لحظه ی شهادتت
در #درآمد_دستگاه_شور ساخته شده ودراین‌ گوشه گردش داشته است

اما قسمت دوم ملودی:
سوره ی کرامت حسین، آیه آیه عزت حسین
سرور شهیدان حسین، ترجمان قرآن حسین
در #گوشه_حسینی_دستگاه_شور گردش داشته ودراین‌گوشه ساخته شده است واما قسمت سوم اما که تیرخلاص ملودی محسوب میشود،ومستمع رابه وجد می اورد:ثارالله ای شور حق خواهی خورشیداین راهی تا...انتها وارد گوشه ی #جامه_دران_ آواز_ابوعطا میشود
وزیبایی کاررا دوچندان میکندچراکه گوشه #جامه_دران_ابوعطا  یکی از حزن انگیزترین وپرشور ترین‌گوشه هاست که دراجرای سینه زنی بسیارمورداستفاده قرا می گیرد

این ملودی درعین حال که دریک آواز ودستگاه معروف اجراشده اما از تفاوت های زیادی برخوردارمی باشد،و بغییراز قسمت آخر که به گوش شنونده آشناست ملودی تکراری نیست،اما شایدسوال پیش بیاید پس چرا قسمت سوم را از گوشه ای استفاده‌کرده این که به گوش مستمع آشناست،چرا ماننددوقسمت اول، ودوم ،قسمت سوم ملودی را متفاوت نساخته اید؟؟؟
پاسخ روشن است گاهی درملودی ها های زمینه یاشور میطلبد از نوا یاگوشه ای استفاده شود که مستمع باآن اشناست چراکه راحت تروببشتر ارتباط برقرارمیکند،ودرضمن تیرخلاص ملودی هم میشودیعنی درملودی جای هیچ کمی وکاستی وجودنخواهدداشت وملودی را کامل وتکمیل میکند،وبه اصطلاح ملودی حرف برای گفتن دارد،واین یک فن کاربردی در عرصه ملودی سازی محسوب میشود..

🔷ساخت ملودی استاد:
«سیدصالح حسینی»

🔷اجرای ملودی زمینه سوم محرم97:
«حاج میثم مطیعی»
باهم این سبک زیبا را که درمحرم۹۷توسط حاج میثم مطیعی اجرا شده رابشنویمسبک چهارم:
مولودی ولادت حضرت زهراسلام الله علیها سال96
این ملودی توسط استادسیدصالح حسینی دردستگاه ماهور ساخته شده است وتوسط حاج میثم مطیعی اجراشده است
باهم این مولودی زیبا رابشنویم:


سبک پنجم:
شوراباعبدالله اجرادرفاطمیه۹۷
این ملودی توسط استادحسینی ساخته شده،وتوسط خودایشان هم اجرا شده است،باهم این سبک رابشنویمسبک ششم:
سبک واحدسنگین شب هشتم محرم۹۷
ان سبک توسط استادحسینی ساخته وتوسط خودایشان اجراشده است،باهم بشنویم
سبک هفتم:
واحد تندامام حسین علبه السلام درشب سوم محرم۹۷
این سبک توسط استادسیدصالح حسینی دردستگاه
شورو آوازابوعطا ساخته شده،و توسط خودایشان اجراشده است،باهم این سبک زیبا رابشنویم
سبک نهم:
سبک مولودی شور ولادت امام حسین علیه السلام۹۷
این سبک در دستگاه هماینون ساخته شده،وهمانطورکه میدانیددستگاه همایون یک دستگاه غم انگیز میباشد،ودر مداحی
در روضه ومصیبت حتی ببشترین استفاده نسبت به دستگاه های دیگر در روضه را دارد،اما استادحسینی،ازاین دستگاه یک مولودی
شادونشاط آور ساخته اند،که تین نشان میدهد،ازدستگاه غم انگیز هم میتوان استفاده های دیگری کرد،واین همچنین گستردگی
وتنوع دستگاه های ایزانی را نشان میدهد،این سبک توسط خوداستاددر شام ولادت اباعبدالله علیه‌السلام اجراشده است
باهم این مولودی زیبا رابشنویم


 

© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir